ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 32 11 43 111 44 155 82 75 157 39 81 120 21 50 71 4 22 26 289 283 572
พืชศาสตร์ 14 1 15 46 8 54 35 24 59 16 32 48 9 14 23 3 4 7 123 83 206
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 3 1 4 1 3 4 1 1 8 5 13
วท.บ.พืชศาสตร์ 9 1 10 31 4 35 21 17 38 9 23 32 5 13 18 1 2 3 76 60 136
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 11 4 15 11 6 17 5 5 10 1 1 2 2 4 35 17 52
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 2 3 3 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 17 4 21 60 20 80 44 34 78 21 31 52 8 21 29 150 110 260
ปวส.ประมง 3 3 6 3 3 2 2 2 2 10 3 13
ปวส.สัตวศาสตร์ 2 2 4 1 5 7 1 8 4 4 3 3 17 5 22
วท.บ.ประมง 7 1 8 14 6 20 15 5 20 7 1 8 1 3 4 44 16 60
วท.บ.สัตวศาสตร์ 5 5 39 13 52 20 28 48 8 30 38 7 15 22 79 86 165
อุตสาหกรรมเกษตร 1 6 7 5 16 21 3 17 20 2 18 20 4 15 19 1 18 19 16 90 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 5 6
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 2 2 1 1 1 18 19 2 21 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 5 6 3 15 18 3 13 16 2 17 19 12 12 9 62 71
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 2 6 4 2 6
รวมทั้งหมด 32 11 43 111 44 155 82 75 157 39 81 120 21 50 71 4 22 26 289 283 572