ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 21 7 28 43 98 141 70 182 252 48 186 234 27 78 105 1 7 8 210 558 768
บริหารธุรกิจ 17 3 20 33 43 76 55 95 150 37 85 122 15 18 33 7 7 157 251 408
บธ.บ.การจัดการ 5 1 6 11 24 35 21 53 74 6 29 35 3 8 11 1 1 46 116 162
บธ.บ.การตลาด 6 1 7 9 12 21 8 32 40 10 41 51 4 9 13 6 6 37 101 138
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 6 1 7 13 7 20 26 10 36 21 15 36 8 1 9 74 34 108
บัญชี 1 1 2 6 39 45 7 65 72 5 83 88 7 49 56 26 237 263
บช.บ.การบัญชี 1 1 2 6 39 45 7 65 72 5 83 88 7 49 56 26 237 263
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 3 2 5 4 7 11 6 15 21 4 14 18 5 11 16 1 1 23 49 72
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 3 2 5 4 7 11 6 15 21 4 14 18 5 11 16 1 1 23 49 72
ศิลปศาสตร์ 1 1 9 9 2 7 9 2 4 6 4 21 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 9 9 2 7 9 2 4 6 4 21 25
รวมทั้งหมด 21 7 28 43 98 141 70 182 252 48 186 234 27 78 105 1 7 8 210 558 768