ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 17 9 26 25 19 44 21 25 46 11 22 33 10 10 74 85 159
วิทยาศาสตร์ 12 2 14 20 7 27 16 11 27 7 4 11 4 4 55 28 83
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 2 1 1 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 2 12 19 7 26 16 11 27 7 4 11 4 4 52 28 80
อุตสาหกรรมเกษตร 5 7 12 5 12 17 5 14 19 4 18 22 6 6 19 57 76
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 5 7 12 5 12 17 5 14 19 4 18 22 6 6 19 57 76
รวมทั้งหมด 17 9 26 25 19 44 21 25 46 11 22 33 10 10 74 85 159