ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 11 11 27 2 29 81 81 94 5 99 17 6 23 1 1 231 13 244
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 2 7 50 50 81 5 86 16 6 22 1 1 153 13 166
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 2 5 19 19 29 5 34 5 4 9 56 11 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 7 7 24 24 5 2 7 1 1 38 2 40
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 1 1 24 24 28 28 6 6 59 59
วิศวกรรมเครื่องกล 11 11 22 22 31 31 13 13 1 1 78 78
ปวส.ช่างยนต์ 11 11 22 22 31 31 13 13 1 1 78 78
รวมทั้งหมด 11 11 27 2 29 81 81 94 5 99 17 6 23 1 1 231 13 244