ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 421 29 450 1,268 140 1,408 1,109 220 1,329 481 150 631 176 35 211 36 29 65 3,491 603 4,094
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 26 5 31 119 22 141 132 45 177 48 45 93 3 7 10 328 124 452
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 9 9 30 10 40 40 20 60 12 27 39 4 4 91 61 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 4 19 66 12 78 60 19 79 16 10 26 2 2 4 159 47 206
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 1 3 22 22 31 6 37 20 8 28 1 1 2 76 16 92
วิศวกรรมเครื่องกล 92 10 102 293 21 314 263 37 300 126 22 148 39 3 42 813 93 906
ปวส.ช่างยนต์ 10 10 39 39 14 14 10 10 2 2 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5 5 1 1 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 12 1 13 29 9 38 25 20 45 9 13 22 75 43 118
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 48 150 2 152 160 3 163 87 1 88 28 1 29 473 7 480
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 43 43 53 53 6 6 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 19 9 28 27 10 37 10 14 24 3 8 11 3 1 4 62 42 104
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 11 11 6 1 7 17 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 143 8 151 421 37 458 394 44 438 173 29 202 89 6 95 35 29 64 1,255 153 1,408
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 2 12 2 14 4 4 1 1 18 3 21
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 9 9 17 17 24 1 25 15 1 16 67 2 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 16 3 19 28 4 32 24 12 36 13 7 20 6 1 7 35 29 64 122 56 178
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 37 1 38 104 2 106 138 10 148 74 14 88 41 2 43 394 29 423
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 67 2 69 153 17 170 116 18 134 33 3 36 3 3 372 40 412
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 1 1 18 2 20 29 1 30 2 2 2 1 3 51 5 56
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 19 1 20 97 10 107 66 3 69 23 3 26 3 3 208 17 225
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 19 1 20 23 1 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 46 3 49 164 35 199 103 36 139 38 18 56 22 9 31 373 101 474
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 1 6 29 17 46 21 22 43 5 11 16 4 5 9 64 56 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 41 2 43 135 18 153 82 14 96 33 7 40 18 4 22 309 45 354
วิศวกรรมอุตสาหการ 114 3 117 271 25 296 217 58 275 96 36 132 23 10 33 1 1 722 132 854
ปวส.ช่างโลหะ 7 7 17 17 12 12 11 11 1 1 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 10 10 21 4 25 16 2 18 3 3 50 6 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 16 16 17 17 15 15 6 6 1 1 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 66 2 68 93 16 109 65 33 98 39 25 64 11 9 20 274 85 359
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 19 19 46 46 7 1 8 2 2 75 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 39 1 40 116 9 125 56 21 77 8 8 16 1 1 219 40 259
รวมทั้งหมด 421 29 450 1,268 140 1,408 1,109 220 1,329 481 150 631 176 35 211 36 29 65 3,491 603 4,094