ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 421 29 450 1,268 140 1,408 1,109 220 1,329 481 150 631 176 35 211 36 29 65 3,491 603 4,094
วิศวกรรมเครื่องกล 92 10 102 293 21 314 263 37 300 126 22 148 39 3 42 813 93 906
ปวส.ช่างยนต์ 10 10 39 39 14 14 10 10 2 2 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 12 1 13 29 9 38 25 20 45 9 13 22 75 43 118
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 19 9 28 27 10 37 10 14 24 3 8 11 3 1 4 62 42 104
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5 5 1 1 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 48 150 2 152 160 3 163 87 1 88 28 1 29 473 7 480
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 43 43 53 53 6 6 105 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 11 11 6 1 7 17 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 158 12 170 488 49 537 455 63 518 189 39 228 91 8 99 35 29 64 1,416 200 1,616
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 9 9 17 17 24 1 25 15 1 16 67 2 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 2 12 2 14 4 4 1 1 18 3 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 16 3 19 28 4 32 24 12 36 13 7 20 6 1 7 35 29 64 122 56 178
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 1 1 18 2 20 29 1 30 2 2 2 1 3 51 5 56
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 67 2 69 153 17 170 116 18 134 33 3 36 3 3 372 40 412
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 37 1 38 104 2 106 138 10 148 74 14 88 41 2 43 394 29 423
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 19 1 20 97 10 107 66 3 69 23 3 26 3 3 208 17 225
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 4 19 66 12 78 60 19 79 16 10 26 2 2 4 159 47 206
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 19 1 20 23 1 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 55 3 58 194 45 239 143 56 199 50 45 95 22 13 35 464 162 626
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 9 9 30 10 40 40 20 60 12 27 39 4 4 91 61 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 1 6 29 17 46 21 22 43 5 11 16 4 5 9 64 56 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 41 2 43 135 18 153 82 14 96 33 7 40 18 4 22 309 45 354
วิศวกรรมอุตสาหการ 116 4 120 293 25 318 248 64 312 116 44 160 24 11 35 1 1 798 148 946
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 16 16 17 17 15 15 6 6 1 1 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 7 7 17 17 12 12 11 11 1 1 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 10 10 21 4 25 16 2 18 3 3 50 6 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 39 1 40 116 9 125 56 21 77 8 8 16 1 1 219 40 259
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 66 2 68 93 16 109 65 33 98 39 25 64 11 9 20 274 85 359
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 1 3 22 22 31 6 37 20 8 28 1 1 2 76 16 92
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 19 19 46 46 7 1 8 2 2 75 1 76
รวมทั้งหมด 421 29 450 1,268 140 1,408 1,109 220 1,329 481 150 631 176 35 211 36 29 65 3,491 603 4,094