ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 24 43 67 60 203 263 84 351 435 44 351 395 14 135 149 1 22 23 227 1,105 1,332
บริหารธุรกิจ 19 32 51 51 137 188 67 210 277 24 172 196 9 54 63 1 21 22 171 626 797
ปวส.การตลาด 2 7 9 1 16 17 11 11 2 4 6 3 3 5 41 46
ปวส.การจัดการ 7 7 5 27 32 5 18 23 2 19 21 1 2 3 13 73 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 1 4 3 9 12 2 7 9 2 3 5 1 1 2 11 21 32
บธ.บ.การตลาด 4 5 9 11 18 29 9 43 52 3 39 42 2 15 17 29 120 149
บธ.บ.การจัดการ 2 8 10 10 51 61 20 107 127 3 80 83 3 20 23 1 21 22 39 287 326
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 8 4 12 21 16 37 31 24 55 12 27 39 2 13 15 74 84 158
บัญชี 2 3 5 6 47 53 12 100 112 10 129 139 2 64 66 1 1 32 344 376
ปวส.การบัญชี 1 12 13 1 11 12 17 17 2 4 6 4 44 48
บช.บ.การบัญชี 2 3 5 5 35 40 11 89 100 10 112 122 60 60 1 1 28 300 328
ศิลปศาสตร์ 3 8 11 3 19 22 5 41 46 10 50 60 3 17 20 24 135 159
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 5 8 1 12 13 2 25 27 7 33 40 2 9 11 15 84 99
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 3 2 7 9 3 16 19 3 17 20 1 8 9 9 51 60
รวมทั้งหมด 24 43 67 60 203 263 84 351 435 44 351 395 14 135 149 1 22 23 227 1,105 1,332