ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 32 11 43 104 42 146 78 74 152 38 80 118 21 50 71 4 22 26 277 279 556
พืชศาสตร์ 14 1 15 44 7 51 32 24 56 15 31 46 9 14 23 3 4 7 117 81 198
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 3 1 4 1 3 4 1 1 8 5 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 11 3 14 8 6 14 4 4 8 1 1 2 2 4 31 15 46
วท.บ.พืชศาสตร์ 9 1 10 29 4 33 21 17 38 9 23 32 5 13 18 1 2 3 74 60 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 2 3 3 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 17 4 21 55 19 74 43 33 76 21 31 52 8 21 29 144 108 252
ปวส.สัตวศาสตร์ 2 2 4 1 5 7 1 8 4 4 3 3 17 5 22
ปวส.ประมง 3 3 6 3 3 2 2 2 2 10 3 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 5 5 34 12 46 20 27 47 8 30 38 7 15 22 74 84 158
วท.บ.ประมง 7 1 8 14 6 20 14 5 19 7 1 8 1 3 4 43 16 59
อุตสาหกรรมเกษตร 1 6 7 5 16 21 3 17 20 2 18 20 4 15 19 1 18 19 16 90 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 5 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 5 6 3 15 18 3 13 16 2 17 19 12 12 9 62 71
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 2 2 1 1 1 18 19 2 21 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 2 6 4 2 6
รวมทั้งหมด 32 11 43 104 42 146 78 74 152 38 80 118 21 50 71 4 22 26 277 279 556