ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 32 11 43 104 42 146 78 74 152 38 80 118 21 50 71 4 22 26 277 279 556
พืชศาสตร์ 14 1 15 44 7 51 32 24 56 15 31 46 9 14 23 3 4 7 117 81 198
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 3 1 4 1 3 4 1 1 8 5 13
วท.บ.พืชศาสตร์ 9 1 10 29 4 33 21 17 38 9 23 32 5 13 18 1 2 3 74 60 134
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 11 3 14 8 6 14 4 4 8 1 1 2 2 4 31 15 46
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 2 3 3 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 17 4 21 55 19 74 43 33 76 21 31 52 8 21 29 144 108 252
ปวส.ประมง 3 3 6 3 3 2 2 2 2 10 3 13
ปวส.สัตวศาสตร์ 2 2 4 1 5 7 1 8 4 4 3 3 17 5 22
วท.บ.ประมง 7 1 8 14 6 20 14 5 19 7 1 8 1 3 4 43 16 59
วท.บ.สัตวศาสตร์ 5 5 34 12 46 20 27 47 8 30 38 7 15 22 74 84 158
อุตสาหกรรมเกษตร 1 6 7 5 16 21 3 17 20 2 18 20 4 15 19 1 18 19 16 90 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 5 6
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 2 2 1 1 1 18 19 2 21 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 5 6 3 15 18 3 13 16 2 17 19 12 12 9 62 71
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 2 6 4 2 6
รวมทั้งหมด 32 11 43 104 42 146 78 74 152 38 80 118 21 50 71 4 22 26 277 279 556