ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 27 27 102 1 103 85 1 86 31 1 32 7 7 252 3 255
วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 38 38 26 26 10 10 2 2 85 85
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 8 8 7 7 5 5 1 1 26 26
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 4 4 8 8
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 4 4 26 26 15 15 5 5 1 1 51 51
วิศวกรรมไฟฟ้า 9 9 38 38 40 1 41 13 13 4 4 104 1 105
ปวส.ไฟฟ้า 5 5 14 14 16 1 17 6 6 2 2 43 1 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 4 24 24 24 24 7 7 2 2 61 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 9 9 26 1 27 19 19 8 1 9 1 1 63 2 65
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 6 1 7 4 4 3 1 4 16 2 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 20 20 15 15 5 5 1 1 47 47
รวมทั้งหมด 27 27 102 1 103 85 1 86 31 1 32 7 7 252 3 255