ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 210 26 236 655 87 742 396 108 504 191 48 239 35 12 47 704 138 842 2,191 419 2,610
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 7 36 2 38 83 8 91 86 10 96 11 5 16 82 19 101 305 44 349
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 22 22 43 6 49 24 2 26 5 1 6 33 10 43 132 19 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 4 2 6 14 1 15 13 6 19 4 3 7 10 6 16 47 18 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 26 1 27 49 2 51 2 1 3 39 3 42 126 7 133
วิศวกรรมเครื่องกล 35 1 36 187 2 189 54 2 56 24 24 8 8 133 5 138 441 10 451
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 10 10 34 34 6 6 7 7 34 34 91 91
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 28 28 10 1 11 1 1 1 1 39 1 40 84 2 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 20 1 21 125 2 127 38 1 39 16 16 7 7 60 4 64 266 8 274
วิศวกรรมไฟฟ้า 66 11 77 170 34 204 151 42 193 52 8 60 13 5 18 268 66 334 720 166 886
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 10 4 14 16 10 26 3 3 1 1 24 11 35 54 25 79
ปวส.ไฟฟ้า 1 1 2 11 1 12 9 2 11 11 2 13 3 2 5 48 17 65 83 25 108
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 6 6 12 3 15 6 2 8 2 2 1 1 27 6 33 54 11 65
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 10 63 2 65 79 20 99 24 6 30 5 3 8 87 16 103 268 47 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 34 5 39 43 11 54 28 9 37 13 13 1 1 41 10 51 160 35 195
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5 1 6 25 7 32 26 9 35 2 2 2 2 41 6 47 101 23 124
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 56 8 64 151 34 185 41 28 69 14 9 23 113 40 153 375 119 494
ปวส.ช่างก่อสร้าง 22 1 23 23 13 36 2 3 5 2 2 62 15 77 111 32 143
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 34 7 41 128 21 149 39 25 64 12 9 21 51 25 76 264 87 351
วิศวกรรมอุตสาหการ 46 6 52 111 15 126 67 28 95 15 21 36 3 2 5 108 8 116 350 80 430
ปวส.ช่างโลหะ 17 1 18 15 1 16 7 1 8 2 2 22 1 23 63 4 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 8 1 9 21 21 7 1 8 1 1 2 1 1 2 37 37 75 4 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 21 4 25 75 14 89 53 26 79 12 20 32 2 1 3 49 7 56 212 72 284
รวมทั้งหมด 210 26 236 655 87 742 396 108 504 191 48 239 35 12 47 704 138 842 2,191 419 2,610