ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 7 28 35 53 115 168 48 175 223 31 134 165 13 51 64 52 130 182 204 633 837
บริหารธุรกิจ 6 19 25 43 68 111 36 96 132 19 61 80 8 15 23 33 65 98 145 324 469
บธ.บ.การจัดการ 1 11 12 13 48 61 14 64 78 2 32 34 2 7 9 16 35 51 48 197 245
บธ.บ.การตลาด 3 3 6 7 8 15 1 15 16 3 12 15 2 2 7 24 31 21 64 85
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 5 7 23 12 35 21 17 38 14 17 31 6 6 12 10 6 16 76 63 139
บัญชี 9 9 9 40 49 9 68 77 4 53 57 3 22 25 9 60 69 34 252 286
บช.บ.การบัญชี 9 9 9 40 49 9 68 77 4 53 57 3 22 25 9 60 69 34 252 286
ศิลปศาสตร์ 1 1 1 7 8 3 11 14 8 20 28 2 14 16 10 5 15 25 57 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 1 7 8 3 11 14 8 20 28 2 14 16 10 5 15 25 57 82
รวมทั้งหมด 7 28 35 53 115 168 48 175 223 31 134 165 13 51 64 52 130 182 204 633 837