ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 278 13 291 1,215 144 1,359 1,129 226 1,355 408 135 543 125 20 145 897 200 1,097 4,052 738 4,790
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 21 3 24 115 20 135 127 43 170 27 35 62 2 2 4 97 34 131 389 137 526
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 4 4 26 7 33 37 15 52 9 21 30 2 2 17 14 31 93 59 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16 3 19 67 11 78 56 22 78 5 8 13 1 1 145 44 189
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 48 14 62 48 14 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 21 2 23 33 6 39 13 6 19 1 1 32 6 38 101 20 121
วิศวกรรมเครื่องกล 59 4 63 306 28 334 262 37 299 116 18 134 25 3 28 159 18 177 927 108 1,035
ปวส.ช่างยนต์ 6 6 27 27 14 14 4 4 32 32 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5 5 1 1 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 10 1 11 36 9 45 20 24 44 5 9 14 1 1 25 8 33 97 51 148
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 161 3 164 165 2 167 86 1 87 18 1 19 71 2 73 533 9 542
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 47 47 51 51 7 7 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 11 3 14 30 16 46 11 11 22 5 7 12 1 2 3 28 8 36 86 47 133
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 9 1 10 5 5 3 3 17 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 74 1 75 379 38 417 431 46 477 166 28 194 70 5 75 306 74 380 1,426 192 1,618
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 7 7 11 11 11 11 6 1 7 34 1 35 71 2 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 4 4 22 5 27 24 12 36 12 9 21 3 3 62 36 98 127 62 189
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 17 17 91 4 95 158 9 167 83 13 96 36 3 39 120 22 142 505 51 556
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 40 1 41 149 16 165 137 20 157 31 2 33 2 2 58 9 67 417 48 465
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 19 3 22 26 1 27 4 1 5 1 1 50 5 55
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 11 11 91 10 101 75 4 79 21 3 24 3 3 201 17 218
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 28 6 34 28 6 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 19 1 20 4 4 27 1 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 33 2 35 172 30 202 110 44 154 31 17 48 16 6 22 94 26 120 456 125 581
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4 1 5 29 13 42 22 29 51 4 7 11 1 5 6 17 18 35 77 73 150
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 29 1 30 143 17 160 88 15 103 27 10 37 15 1 16 77 8 85 379 52 431
วิศวกรรมอุตสาหการ 91 3 94 243 28 271 199 56 255 68 37 105 12 4 16 241 48 289 854 176 1,030
ปวส.ช่างโลหะ 6 6 13 13 9 9 6 6 34 34
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 4 4 4 1 5 1 1 2 44 9 53 56 11 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 8 8 10 10 5 5 3 3 15 15 41 41
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 53 2 55 83 18 101 77 32 109 37 29 66 7 4 11 127 29 156 384 114 498
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 14 14 49 49 8 1 9 2 2 74 1 75
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 28 1 29 121 10 131 50 23 73 11 6 17 55 10 65 265 50 315
รวมทั้งหมด 278 13 291 1,215 144 1,359 1,129 226 1,355 408 135 543 125 20 145 897 200 1,097 4,052 738 4,790