ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 90 5 95 368 27 395 256 41 297 81 24 105 7 4 11 264 23 287 1,066 124 1,190
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 18 1 19 39 4 43 18 4 22 76 9 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 8 8 26 4 30 11 4 15 45 8 53
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 10 1 11 13 13 7 7 31 1 32
วิศวกรรมไฟฟ้า 13 13 118 4 122 114 8 122 42 3 45 4 1 5 179 16 195 470 32 502
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 10 92 2 94 105 3 108 36 2 38 4 1 5 97 5 102 344 13 357
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 19 2 21 6 4 10 5 1 6 28 8 36 60 15 75
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 7 7 3 1 4 1 1 54 3 57 66 4 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 44 5 49 145 16 161 45 12 57 8 6 14 3 3 43 4 47 288 43 331
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 44 5 49 145 16 161 45 12 57 8 6 14 3 3 43 4 47 288 43 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 32 32 87 6 93 58 17 75 13 11 24 3 3 42 3 45 232 40 272
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 6 6 10 4 14 12 10 22 8 7 15 2 2 36 23 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 26 77 2 79 46 7 53 5 4 9 1 1 42 3 45 196 17 213
รวมทั้งหมด 90 5 95 368 27 395 256 41 297 81 24 105 7 4 11 264 23 287 1,066 124 1,190