ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 20 47 67 61 194 255 41 234 275 28 184 212 13 79 92 45 329 374 208 1,067 1,275
บริหารธุรกิจ 18 27 45 50 105 155 28 97 125 16 61 77 5 21 26 30 163 193 147 474 621
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 2 14 16 8 47 55 1 41 42 1 19 20 2 12 14 5 65 70 19 198 217
บธ.บ.การตลาด 3 10 13 11 41 52 9 22 31 1 10 11 2 2 4 6 54 60 32 139 171
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 13 3 16 31 17 48 17 34 51 14 32 46 1 7 8 19 44 63 95 137 232
บัญชี 10 10 3 56 59 3 99 102 8 77 85 3 42 45 4 126 130 21 410 431
บช.บ.การบัญชี 10 10 3 56 59 3 99 102 8 77 85 3 42 45 4 126 130 21 410 431
ศิลปศาสตร์ 2 10 12 8 33 41 10 38 48 4 46 50 5 16 21 11 40 51 40 183 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 4 6 2 12 14 3 20 23 22 22 7 7 4 11 15 11 76 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 6 21 27 7 18 25 4 24 28 5 9 14 7 29 36 29 107 136
รวมทั้งหมด 20 47 67 61 194 255 41 234 275 28 184 212 13 79 92 45 329 374 208 1,067 1,275