ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 273 13 286 1,082 126 1,208 965 192 1,157 358 122 480 112 19 131 896 199 1,095 3,686 671 4,357
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 21 3 24 111 20 131 126 41 167 27 35 62 2 2 4 97 34 131 384 135 519
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 4 4 26 7 33 37 15 52 9 21 30 2 2 17 14 31 93 59 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16 3 19 64 11 75 56 20 76 5 8 13 1 1 142 42 184
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 48 14 62 48 14 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 21 2 23 33 6 39 13 6 19 1 1 32 6 38 101 20 121
วิศวกรรมเครื่องกล 59 4 63 262 27 289 226 33 259 106 18 124 22 3 25 159 18 177 834 103 937
ปวส.ช่างยนต์ 6 6 27 27 9 9 4 4 32 32 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 10 1 11 35 9 44 18 22 40 5 9 14 1 1 25 8 33 94 49 143
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 147 3 150 154 2 156 78 78 15 1 16 71 2 73 497 8 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 24 24 37 37 5 5 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 11 3 14 29 15 44 8 9 17 5 8 13 1 2 3 28 8 36 82 45 127
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 9 1 10 5 5 3 3 17 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 71 1 72 339 24 363 378 37 415 152 21 173 67 5 72 306 74 380 1,313 162 1,475
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 6 6 11 11 11 11 6 1 7 34 1 35 70 2 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 4 4 13 13 11 3 14 11 2 13 2 2 62 36 98 103 41 144
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 15 15 79 3 82 136 10 146 74 13 87 35 3 38 120 22 142 459 51 510
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 39 1 40 143 13 156 127 19 146 31 2 33 2 2 58 9 67 400 44 444
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 14 2 16 17 1 18 1 1 2 32 4 36
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 11 11 84 6 90 76 4 80 20 3 23 3 3 194 13 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 28 6 34 28 6 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 19 1 20 4 4 27 1 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 32 2 34 153 27 180 86 34 120 18 17 35 12 5 17 92 25 117 393 110 503
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4 1 5 18 11 29 19 22 41 4 7 11 1 4 5 17 17 34 63 62 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 1 29 135 16 151 67 12 79 14 10 24 11 1 12 75 8 83 330 48 378
วิศวกรรมอุตสาหการ 90 3 93 217 28 245 149 47 196 55 31 86 9 4 13 242 48 290 762 161 923
ปวส.ช่างโลหะ 6 6 9 9 7 7 4 4 26 26
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 4 4 4 1 5 1 1 2 44 9 53 56 11 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 8 8 10 10 5 5 3 3 15 15 41 41
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 52 2 54 77 18 95 75 25 100 35 25 60 6 4 10 128 29 157 373 103 476
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1 4 4 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 28 1 29 118 10 128 49 21 70 10 5 15 55 10 65 260 47 307
รวมทั้งหมด 273 13 286 1,082 126 1,208 965 192 1,157 358 122 480 112 19 131 896 199 1,095 3,686 671 4,357