ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 273 13 286 1,082 126 1,208 965 192 1,157 358 122 480 112 19 131 896 199 1,095 3,686 671 4,357
วิศวกรรมเครื่องกล 59 4 63 262 27 289 226 33 259 106 18 124 22 3 25 159 18 177 834 103 937
ปวส.ช่างยนต์ 6 6 27 27 9 9 4 4 32 32 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 10 1 11 35 9 44 18 22 40 5 9 14 1 1 25 8 33 94 49 143
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 11 3 14 29 15 44 8 9 17 5 8 13 1 2 3 28 8 36 82 45 127
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 147 3 150 154 2 156 78 78 15 1 16 71 2 73 497 8 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 24 24 37 37 5 5 66 66
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 9 1 10 5 5 3 3 17 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 87 4 91 403 35 438 434 57 491 157 29 186 68 5 73 354 88 442 1,503 218 1,721
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 6 6 11 11 11 11 6 1 7 34 1 35 70 2 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 4 4 13 13 11 3 14 11 2 13 2 2 62 36 98 103 41 144
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 14 2 16 17 1 18 1 1 2 32 4 36
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 39 1 40 143 13 156 127 19 146 31 2 33 2 2 58 9 67 400 44 444
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 15 15 79 3 82 136 10 146 74 13 87 35 3 38 120 22 142 459 51 510
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 11 11 84 6 90 76 4 80 20 3 23 3 3 194 13 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 28 6 34 28 6 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 48 14 62 48 14 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16 3 19 64 11 75 56 20 76 5 8 13 1 1 142 42 184
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 19 1 20 4 4 27 1 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 36 2 38 179 34 213 123 49 172 27 38 65 12 7 19 109 39 148 486 169 655
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 4 4 26 7 33 37 15 52 9 21 30 2 2 17 14 31 93 59 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4 1 5 18 11 29 19 22 41 4 7 11 1 4 5 17 17 34 63 62 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 1 29 135 16 151 67 12 79 14 10 24 11 1 12 75 8 83 330 48 378
วิศวกรรมอุตสาหการ 91 3 94 238 30 268 182 53 235 68 37 105 10 4 14 274 54 328 863 181 1,044
ปวส.ช่างกลโรงงาน 8 8 10 10 5 5 3 3 15 15 41 41
ปวส.ช่างโลหะ 6 6 9 9 7 7 4 4 26 26
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 4 4 4 1 5 1 1 2 44 9 53 56 11 67
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 28 1 29 118 10 128 49 21 70 10 5 15 55 10 65 260 47 307
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 52 2 54 77 18 95 75 25 100 35 25 60 6 4 10 128 29 157 373 103 476
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 21 2 23 33 6 39 13 6 19 1 1 32 6 38 101 20 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1 4 4 6 6
รวมทั้งหมด 273 13 286 1,082 126 1,208 965 192 1,157 358 122 480 112 19 131 896 199 1,095 3,686 671 4,357