ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 13 3 16 16 15 31 18 18 36 12 21 33 12 12 21 30 51 80 99 179
วิทยาศาสตร์ 9 1 10 14 6 20 14 4 18 6 8 14 4 4 15 10 25 58 33 91
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 1 10 14 6 20 13 4 17 6 8 14 4 4 15 10 25 57 33 90
อุตสาหกรรมเกษตร 4 2 6 2 9 11 4 14 18 6 13 19 8 8 6 20 26 22 66 88
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 6 20 26 6 20 26
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 4 2 6 2 9 11 4 14 18 6 13 19 8 8 16 46 62
รวมทั้งหมด 13 3 16 16 15 31 18 18 36 12 21 33 12 12 21 30 51 80 99 179