ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 11 24 35 47 115 162 71 275 346 41 270 311 9 99 108 58 363 421 237 1,146 1,383
บริหารธุรกิจ 9 22 31 42 73 115 60 154 214 23 131 154 6 40 46 50 236 286 190 656 846
ปวส.การจัดการ 4 4 2 11 13 4 9 13 2 4 6 1 1 2 5 21 26 14 50 64
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 6 1 2 3 1 2 3 1 1 2 12 14 8 19 27
ปวส.การตลาด 2 7 9 1 9 10 1 3 4 3 3 1 1 3 14 17 7 37 44
บธ.บ.การจัดการ 2 4 6 6 29 35 17 87 104 5 70 75 3 19 22 11 105 116 44 314 358
บธ.บ.การตลาด 2 3 5 9 14 23 9 31 40 3 33 36 1 10 11 6 46 52 30 137 167
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 23 8 31 28 22 50 12 21 33 1 9 10 23 38 61 87 99 186
บัญชี 1 1 2 3 24 27 9 91 100 11 100 111 2 46 48 4 116 120 30 378 408
ปวส.การบัญชี 1 3 4 7 7 2 4 6 3 3 3 17 20
บช.บ.การบัญชี 1 1 2 2 21 23 9 84 93 9 96 105 2 43 45 4 116 120 27 361 388
ศิลปศาสตร์ 1 1 2 2 18 20 2 30 32 7 39 46 1 13 14 4 11 15 17 112 129
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 10 10 1 21 22 5 29 34 6 6 4 5 9 11 71 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 2 8 10 1 9 10 2 10 12 1 7 8 6 6 6 41 47
รวมทั้งหมด 11 24 35 47 115 162 71 275 346 41 270 311 9 99 108 58 363 421 237 1,146 1,383