ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 14 3 17 37 81 118 54 154 208 36 162 198 22 84 106 2 2 163 486 649
บริหารธุรกิจ 11 2 13 32 39 71 42 74 116 28 87 115 13 37 50 2 2 126 241 367
บธ.บ.การจัดการ 10 16 26 10 28 38 5 33 38 2 8 10 2 2 27 87 114
บธ.บ.การตลาด 4 4 10 12 22 12 24 36 4 34 38 2 20 22 32 90 122
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 6 2 8 9 4 13 16 9 25 14 9 23 7 5 12 52 29 81
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1 1 3 7 10 4 13 17 5 11 16 2 4 6 15 35 50
บัญชี 3 3 5 33 38 11 75 86 8 74 82 9 47 56 36 229 265
บช.บ.การบัญชี 3 3 5 33 38 11 75 86 8 74 82 9 47 56 36 229 265
ศิลปศาสตร์ 1 1 9 9 1 5 6 1 1 1 16 17
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 9 9 1 5 6 1 1 1 16 17
รวมทั้งหมด 14 3 17 37 81 118 54 154 208 36 162 198 22 84 106 2 2 163 486 649