ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 20 15 35 65 48 113 76 60 136 50 45 95 17 12 29 228 180 408
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 15 9 24 60 35 95 71 51 122 48 38 86 16 11 27 210 144 354
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 9 3 12 42 7 49 56 10 66 43 9 52 14 1 15 164 30 194
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 1 1 2 4 15 19 5 25 30 2 17 19 1 10 11 13 68 81
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 5 10 14 13 27 10 16 26 3 12 15 1 1 33 46 79
สหวิทยาการ 5 6 11 5 13 18 5 9 14 2 7 9 1 1 2 18 36 54
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 2 3 5 4 11 15 4 8 12 1 6 7 1 1 2 12 29 41
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 3 3 6 1 2 3 1 1 1 1 2 6 6 12
รวมทั้งหมด 20 15 35 65 48 113 76 60 136 50 45 95 17 12 29 228 180 408