ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 17 2 19 79 2 81 45 7 52 24 3 27 9 6 15 174 20 194
วิศวกรรมเครื่องกล 4 1 5 31 31 17 3 20 3 1 4 3 5 8 58 10 68
ปวส.ช่างกลเกษตร 3 3 2 2 5 5
ปวส.ช่างยนต์ 2 2 14 14 5 5 2 2 2 2 25 25
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 1 1 3 3 1 1 2 1 5 6 2 10 12
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 14 14 10 10 26 26
วิศวกรรมไฟฟ้า 6 1 7 27 1 28 23 23 17 1 18 5 5 78 3 81
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 15 15 6 6 5 1 6 29 1 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 1 4 12 1 13 17 17 12 12 5 5 49 2 51
วิศวกรรมอุตสาหการ 7 7 21 1 22 5 4 9 4 1 5 1 1 2 38 7 45
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 6 6 11 1 12 3 2 5 2 1 3 22 4 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 5 2 2 4 2 2 1 1 2 10 3 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 5 5 6 6
รวมทั้งหมด 17 2 19 79 2 81 45 7 52 24 3 27 9 6 15 174 20 194