ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 12 45 57 53 124 177 47 154 201 20 118 138 10 53 63 2 1 3 144 495 639
บริหารธุรกิจ 10 24 34 43 70 113 31 58 89 9 55 64 5 14 19 2 1 3 100 222 322
บธ.บ.การจัดการ 1 7 8 13 36 49 11 38 49 3 27 30 1 8 9 1 1 29 117 146
บธ.บ.การตลาด 1 4 5 8 6 14 1 4 5 11 11 2 2 1 1 11 27 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 1 3 18 10 28 17 4 21 4 8 12 3 2 5 44 25 69
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 5 12 17 4 18 22 2 12 14 1 9 10 1 2 3 1 1 14 53 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1 1 1 1 2 2
บัญชี 21 21 9 45 54 11 85 96 5 47 52 3 31 34 28 229 257
บช.บ.การบัญชี 21 21 9 45 54 11 85 96 5 47 52 3 31 34 28 229 257
ศิลปศาสตร์ 2 2 1 9 10 5 11 16 6 16 22 2 8 10 16 44 60
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 2 1 9 10 5 11 16 6 16 22 2 8 10 16 44 60
รวมทั้งหมด 12 45 57 53 124 177 47 154 201 20 118 138 10 53 63 2 1 3 144 495 639