ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 13 31 44 42 122 164 88 323 411 50 380 430 18 157 175 1 1 212 1,013 1,225
บริหารธุรกิจ 13 27 40 38 79 117 72 183 255 32 213 245 15 84 99 1 1 171 586 757
ปวส.การจัดการ 2 10 12 2 15 17 5 14 19 2 6 8 2 1 3 13 46 59
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2 4 7 6 13 1 7 8 1 6 7 1 2 3 12 23 35
ปวส.การตลาด 4 12 16 1 8 9 1 8 9 1 5 6 1 1 7 34 41
บธ.บ.การจัดการ 1 1 2 4 30 34 19 78 97 7 73 80 1 23 24 32 205 237
บธ.บ.การตลาด 1 1 2 6 8 14 11 27 38 3 23 26 2 20 22 23 79 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 17 10 27 31 19 50 15 28 43 5 17 22 68 75 143
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 3 3 1 2 3 4 30 34 3 72 75 4 20 24 1 1 16 124 140
บัญชี 3 3 2 30 32 10 111 121 12 123 135 1 52 53 25 319 344
ปวส.การบัญชี 1 1 1 8 9 2 4 6 3 3 3 16 19
บช.บ.การบัญชี 3 3 2 29 31 9 103 112 10 119 129 1 49 50 22 303 325
ศิลปศาสตร์ 1 1 2 13 15 6 29 35 6 44 50 2 21 23 16 108 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 5 7 3 19 22 5 34 39 9 9 10 67 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 8 8 3 10 13 1 10 11 2 12 14 6 41 47
รวมทั้งหมด 13 31 44 42 122 164 88 323 411 50 380 430 18 157 175 1 1 212 1,013 1,225