ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 9 4 13 19 39 58 30 92 122 17 78 95 9 33 42 51 130 181 135 376 511
บริหารธุรกิจ 7 2 9 16 20 36 21 46 67 11 41 52 3 14 17 39 70 109 97 193 290
บธ.บ.การจัดการ 4 7 11 9 10 19 4 12 16 3 3 17 32 49
บธ.บ.การตลาด 4 4 7 8 15 3 20 23 3 15 18 7 7 17 50 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 3 2 5 3 2 5 4 1 5 1 1 1 1 22 6 28 33 12 45
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 2 3 5 5 15 20 4 13 17 2 4 6 17 64 81 30 99 129
บัญชี 2 2 4 3 19 22 9 46 55 6 37 43 6 19 25 12 60 72 38 183 221
บช.บ.การบัญชี 2 2 4 3 19 22 9 46 55 6 37 43 6 19 25 12 60 72 38 183 221
รวมทั้งหมด 9 4 13 19 39 58 30 92 122 17 78 95 9 33 42 51 130 181 135 376 511