ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 23 2 25 58 22 80 47 29 76 20 20 40 8 11 19 64 31 95 220 115 335
พืชศาสตร์ 8 8 25 8 33 16 11 27 9 9 18 4 7 11 62 35 97
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 8 8 25 8 33 16 11 27 9 8 17 4 7 11 62 34 96
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 4 1 5 6 5 11 7 6 13 1 1 2 33 16 49 51 29 80
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 4 4 4 4
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 4 1 5 6 5 11 7 6 13 1 1 2 29 16 45 47 29 76
วิทยาศาสตร์ 4 1 5 11 4 15 13 2 15 6 3 9 3 3 28 5 33 65 15 80
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 1 5 11 4 15 13 2 15 6 3 9 3 3 28 5 33 65 15 80
สัตวศาสตร์และประมง 6 6 15 2 17 7 3 10 2 4 6 1 1 2 31 10 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1 1 1 1 2 3
วท.บ.ประมง 2 2 1 1 1 1 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 3 3 14 1 15 6 3 9 2 3 5 1 1 2 26 8 34
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 1 3 4 4 7 11 2 3 5 3 3 3 10 13 11 26 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 3 4 4 7 11 2 1 3 1 1 3 10 13 11 22 33
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 23 2 25 58 22 80 47 29 76 20 20 40 8 11 19 64 31 95 220 115 335