ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 8 8 22 22 27 3 30 5 5 2 2 70 24 94 134 27 161
วิศวกรรมเครื่องกล 7 7 15 15 16 2 18 2 2 2 2 33 17 50 75 19 94
ปวส.ช่างยนต์ 7 7 13 13 10 10 1 1 1 1 6 6 38 38
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 5 5 1 1 8 8
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 1 2 3 1 1 27 17 44 29 19 48
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 7 7 11 1 12 3 3 37 7 44 59 8 67
ปวส.ไฟฟ้า 1 1 4 4 4 1 5 2 2 9 9 20 1 21
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 6 6 1 1 28 7 35 38 7 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 8 8 22 22 27 3 30 5 5 2 2 70 24 94 134 27 161