ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 110 102 212 393 585 978 341 681 1,022 158 560 718 45 198 243 357 800 1,157 1,404 2,926 4,330
บริหารธุรกิจ 104 69 173 332 328 660 270 379 649 130 323 453 27 122 149 294 514 808 1,157 1,735 2,892
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 13 17 30 23 42 65 13 30 43 6 18 24 3 5 8 15 22 37 73 134 207
บธ.บ.การจัดการ 8 18 26 29 68 97 21 47 68 18 36 54 2 8 10 3 10 13 81 187 268
บธ.บ.การตลาด 11 4 15 56 49 105 51 85 136 26 67 93 6 21 27 150 226 376
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 7 9 24 44 68 17 53 70 7 37 44 2 14 16 1 1 53 155 208
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 34 8 42 129 49 178 85 36 121 20 13 33 4 5 9 272 111 383
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 19 9 28 36 57 93 48 111 159 34 124 158 7 45 52 158 409 567 302 755 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 17 6 23 35 19 54 35 17 52 18 20 38 8 8 116 70 186 221 140 361
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1 8 9 3 16 19 1 3 4 5 27 32
บัญชี 5 27 32 32 215 247 34 200 234 17 118 135 4 32 36 22 167 189 114 759 873
บช.บ.การบัญชี 5 27 32 32 215 247 34 200 234 17 118 135 4 32 36 22 167 189 114 759 873
ศิลปศาสตร์ 1 6 7 29 42 71 37 102 139 11 119 130 14 44 58 41 119 160 133 432 565
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 10 21 31 13 46 59 1 55 56 4 30 34 28 154 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 4 5 12 18 30 18 37 55 9 40 49 8 10 18 12 45 57 60 154 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 7 3 10 6 19 25 1 24 25 2 4 6 29 74 103 45 124 169
รวมทั้งหมด 110 102 212 393 585 978 341 681 1,022 158 560 718 45 198 243 357 800 1,157 1,404 2,926 4,330