ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 5 26 31 26 109 135 37 103 140 11 76 87 4 28 32 33 110 143 116 452 568
บริหารธุรกิจ 2 15 17 20 56 76 28 42 70 3 29 32 2 9 11 22 47 69 77 198 275
บธ.บ.การจัดการ 7 7 4 28 32 8 19 27 1 11 12 1 5 6 2 2 14 72 86
บธ.บ.การตลาด 1 1 6 6 12 4 5 9 8 8 2 2 10 22 32
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 2 8 2 10 12 4 16 2 3 5 23 10 33
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1 6 7 2 20 22 4 14 18 7 7 1 2 3 22 45 67 30 94 124
บัญชี 2 11 13 5 44 49 8 54 62 4 36 40 1 16 17 3 58 61 23 219 242
บช.บ.การบัญชี 2 11 13 5 44 49 8 54 62 4 36 40 1 16 17 3 58 61 23 219 242
ศิลปศาสตร์ 1 1 1 9 10 1 7 8 4 11 15 1 3 4 8 5 13 16 35 51
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 1 9 10 1 7 8 4 11 15 1 3 4 8 5 13 16 35 51
รวมทั้งหมด 5 26 31 26 109 135 37 103 140 11 76 87 4 28 32 33 110 143 116 452 568