ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 11 11 25 1 26 64 5 69 45 9 54 5 6 11 117 14 131 267 35 302
วิศวกรรมเครื่องกล 11 11 18 18 30 1 31 19 19 3 2 5 57 2 59 138 5 143
ปวส.ช่างยนต์ 11 11 13 13 11 1 12 2 2 1 1 25 25 62 2 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 5 5 19 19 17 17 3 1 4 32 2 34 76 3 79
วิศวกรรมไฟฟ้า 5 1 6 14 2 16 15 5 20 2 4 6 32 3 35 68 15 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 1 6 14 2 16 15 5 20 2 4 6 32 3 35 68 15 83
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 20 2 22 11 4 15 28 9 37 61 15 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 20 2 22 11 4 15 28 9 37 61 15 76
รวมทั้งหมด 11 11 25 1 26 64 5 69 45 9 54 5 6 11 117 14 131 267 35 302