ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 8 4 12 19 39 58 29 92 121 17 78 95 9 33 42 48 123 171 130 369 499
บริหารธุรกิจ 6 2 8 16 20 36 20 46 66 11 41 52 3 14 17 37 68 105 93 191 284
บธ.บ.การจัดการ 4 7 11 9 10 19 4 12 16 3 3 17 32 49
บธ.บ.การตลาด 4 4 7 8 15 3 20 23 3 15 18 7 7 17 50 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 2 4 3 2 5 3 1 4 1 1 1 1 22 6 28 31 12 43
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 2 3 5 5 15 20 4 13 17 2 4 6 15 62 77 28 97 125
บัญชี 2 2 4 3 19 22 9 46 55 6 37 43 6 19 25 11 55 66 37 178 215
บช.บ.การบัญชี 2 2 4 3 19 22 9 46 55 6 37 43 6 19 25 11 55 66 37 178 215
รวมทั้งหมด 8 4 12 19 39 58 29 92 121 17 78 95 9 33 42 48 123 171 130 369 499