ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 59 9 68 331 20 351 220 36 256 80 18 98 8 2 10 200 29 229 898 114 1,012
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 4 19 2 21 7 3 10 30 5 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 1 15 2 17 6 3 9 22 5 27
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 4 4 1 1 8 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 23 1 24 136 8 144 124 11 135 50 5 55 7 1 8 108 10 118 448 36 484
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 14 1 15 87 2 89 88 6 94 35 2 37 5 5 53 6 59 282 17 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 8 8 20 6 26 15 3 18 5 2 7 16 2 18 64 13 77
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 29 29 21 2 23 10 1 11 2 1 3 39 2 41 102 6 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 23 5 28 112 11 123 40 11 51 8 2 10 1 1 49 10 59 233 39 272
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 23 5 28 112 11 123 40 11 51 8 2 10 1 1 49 10 59 233 39 272
วิศวกรรมอุตสาหการ 13 3 16 79 1 80 37 12 49 15 8 23 1 1 43 9 52 187 34 221
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 2 2 10 1 11 11 8 19 3 6 9 1 1 26 16 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 11 3 14 69 69 26 4 30 12 2 14 43 9 52 161 18 179
รวมทั้งหมด 59 9 68 331 20 351 220 36 256 80 18 98 8 2 10 200 29 229 898 114 1,012