ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 23 2 25 55 22 77 46 28 74 19 18 37 8 11 19 55 29 84 206 110 316
พืชศาสตร์ 8 8 24 8 32 15 11 26 8 7 15 4 7 11 59 33 92
วท.บ.พืชศาสตร์ 8 8 24 8 32 15 11 26 8 7 15 4 7 11 59 33 92
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 4 1 5 6 5 11 7 6 13 1 1 2 26 15 41 44 28 72
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 4 1 5 6 5 11 7 6 13 1 1 2 26 15 41 44 28 72
วิทยาศาสตร์ 4 1 5 9 4 13 13 1 14 6 3 9 3 3 26 5 31 61 14 75
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 1 5 9 4 13 13 1 14 6 3 9 3 3 26 5 31 61 14 75
สัตวศาสตร์และประมง 6 6 15 2 17 7 3 10 2 4 6 1 1 2 31 10 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1 1 1 1 2 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 3 3 14 1 15 6 3 9 2 3 5 1 1 2 26 8 34
วท.บ.ประมง 2 2 1 1 1 1 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 1 3 4 4 7 11 2 3 5 3 3 3 9 12 11 25 36
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 3 4 4 7 11 2 1 3 1 1 3 9 12 11 21 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 23 2 25 55 22 77 46 28 74 19 18 37 8 11 19 55 29 84 206 110 316