ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 35 12 47 192 84 276 259 208 467 144 206 350 31 59 90 173 148 321 834 717 1,551
การออกแบบ 15 4 19 60 25 85 55 63 118 37 69 106 14 29 43 54 56 110 235 246 481
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 9 2 11 25 13 38 18 21 39 21 23 44 7 6 13 17 18 35 97 83 180
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 6 2 8 31 7 38 26 19 45 5 17 22 2 7 9 23 16 39 93 68 161
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 4 5 9 11 23 34 10 29 39 3 12 15 14 20 34 42 89 131
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1 1 2 4 6 2 2 3 6 9
เทคโนโลยีศิลป์ 7 2 9 44 29 73 36 38 74 15 25 40 2 5 7 26 13 39 130 112 242
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 6 1 7 28 21 49 23 31 54 9 19 28 2 3 5 18 6 24 86 81 167
ทล.บ.เซรามิก 1 1 2 16 8 24 13 7 20 6 6 12 2 2 8 7 15 44 31 75
ศิลปกรรม 7 3 10 35 13 48 73 25 98 44 25 69 7 7 14 39 30 69 205 103 308
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 7 3 10 35 13 48 73 25 98 44 25 69 7 7 14 39 30 69 205 103 308
สถาปัตยกรรม 6 3 9 53 17 70 95 82 177 48 87 135 8 18 26 54 49 103 264 256 520
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 1 3 3 1 1 2 5 1 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 3 1 4 14 9 23 29 31 60 14 40 54 3 12 15 12 23 35 75 116 191
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 2 2 4 36 8 44 65 50 115 34 47 81 5 6 11 42 26 68 184 139 323
รวมทั้งหมด 35 12 47 192 84 276 259 208 467 144 206 350 31 59 90 173 148 321 834 717 1,551