ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 193 120 313 193 120 313
พืชศาสตร์ 23 18 41 23 18 41
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 23 17 40 23 17 40
เรียนรวม 59 39 98 59 39 98
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 59 39 98 59 39 98
วิทยาศาสตร์ 73 16 89 73 16 89
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 73 16 89 73 16 89
สัตวศาสตร์และประมง 21 6 27 21 6 27
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 17 5 22 17 5 22
อุตสาหกรรมเกษตร 17 41 58 17 41 58
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 7 16 23 7 16 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 25 35 10 25 35
รวมทั้งหมด 193 120 313 193 120 313