ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,150 2,561 3,711 1,150 2,561 3,711
บริหารธุรกิจ 940 1,559 2,499 940 1,559 2,499
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 62 117 179 62 117 179
บธ.บ.การจัดการ 35 108 143 35 108 143
บธ.บ.การตลาด 77 108 185 77 108 185
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 19 65 84 19 65 84
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 168 53 221 168 53 221
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 421 1,000 1,421 421 1,000 1,421
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 154 84 238 154 84 238
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 24 28 4 24 28
บัญชี 92 571 663 92 571 663
บช.บ.การบัญชี 92 571 663 92 571 663
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 1 7 8 1 7 8
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 1 7 8 1 7 8
ศิลปศาสตร์ 117 424 541 117 424 541
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 63 73 10 63 73
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 63 177 240 63 177 240
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 44 184 228 44 184 228
รวมทั้งหมด 1,150 2,561 3,711 1,150 2,561 3,711