ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 162 198 360 162 198 360
พืชศาสตร์ 21 18 39 21 18 39
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 6 8 2 6 8
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 1 6 5 1 6
วท.บ.พืชศาสตร์ 7 2 9 7 2 9
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 9 13 4 9 13
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 98 78 176 98 78 176
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 9 6 15 9 6 15
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 89 72 161 89 72 161
สัตวศาสตร์และประมง 13 11 24 13 11 24
ปวส.สัตวศาสตร์ 4 2 6 4 2 6
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 6 8 2 6 8
วท.บ.ประมง 6 3 9 6 3 9
อุตสาหกรรมเกษตร 30 91 121 30 91 121
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 21 86 107 21 86 107
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 1 1
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 9 4 13 9 4 13
รวมทั้งหมด 162 198 360 162 198 360