ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 292 32 324 292 32 324
วิศวกรรมเครื่องกล 44 13 57 44 13 57
ปวส.ช่างยนต์ 14 14 14 14
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 30 13 43 30 13 43
วิศวกรรมไฟฟ้า 178 7 185 178 7 185
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 178 7 185 178 7 185
วิศวกรรมอุตสาหการ 70 12 82 70 12 82
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 67 12 79 67 12 79
รวมทั้งหมด 292 32 324 292 32 324