ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 78 90 168 17 9 26 95 99 194
วิทยาศาสตร์ 59 33 92 17 9 26 76 42 118
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 2 5 3 1 4 6 3 9
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 56 31 87 14 8 22 70 39 109
อุตสาหกรรมเกษตร 19 57 76 19 57 76
ปวส.การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 3 4 7 3 4 7
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 16 53 69 16 53 69
รวมทั้งหมด 78 90 168 17 9 26 95 99 194