ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,892 289 2,181 67 9 76 1,959 298 2,257
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 243 21 264 9 1 10 252 22 274
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 107 8 115 107 8 115
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 11 10 21 9 1 10 20 11 31
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 125 3 128 125 3 128
วิศวกรรมเครื่องกล 379 5 384 379 5 384
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 76 76 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 228 5 233 228 5 233
วิศวกรรมไฟฟ้า 637 118 755 637 118 755
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 41 19 60 41 19 60
ปวส.ไฟฟ้า 64 8 72 64 8 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 37 7 44 37 7 44
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 224 35 259 224 35 259
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 141 26 167 141 26 167
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 130 23 153 130 23 153
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 285 83 368 32 8 40 317 91 408
ปวส.ช่างก่อสร้าง 63 15 78 28 8 36 91 23 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 222 68 290 4 4 226 68 294
วิศวกรรมอุตสาหการ 348 62 410 26 26 374 62 436
ปวส.ช่างโลหะ 74 2 76 74 2 76
ปวส.ช่างกลโรงงาน 68 4 72 68 4 72
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 206 56 262 26 26 232 56 288
รวมทั้งหมด 1,892 289 2,181 67 9 76 1,959 298 2,257