ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 292 591 883 292 591 883
บริหารธุรกิจ 221 310 531 221 310 531
บธ.บ.การจัดการ 83 194 277 83 194 277
บธ.บ.การตลาด 32 50 82 32 50 82
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 106 66 172 106 66 172
บัญชี 47 233 280 47 233 280
บช.บ.การบัญชี 47 233 280 47 233 280
ศิลปศาสตร์ 24 48 72 24 48 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 24 48 72 24 48 72
รวมทั้งหมด 292 591 883 292 591 883