ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 143 366 509 143 366 509
บริหารธุรกิจ 131 316 447 131 316 447
ปวส.การจัดการ 25 56 81 25 56 81
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 32 57 25 32 57
บธ.บ.การจัดการ 45 148 193 45 148 193
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 36 80 116 36 80 116
บัญชี 3 3 3 3
บช.บ.การบัญชี 3 3 3 3
ศิลปศาสตร์ 12 47 59 12 47 59
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 12 47 59 12 47 59
รวมทั้งหมด 143 366 509 143 366 509