ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,684 445 3,129 1,395 144 1,539 4,079 589 4,668
วิศวกรรมเครื่องกล 624 92 716 320 5 325 944 97 1,041
ปวส.ช่างยนต์ 70 70 70 70
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 94 48 142 94 48 142
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 59 36 95 59 36 95
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 23 1 24 23 1 24
อส.บ.เทคโนโลยีเหมืองแร่ 2 1 3 2 1 3
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 289 6 295 233 5 238 522 11 533
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 80 80 76 76 156 156
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 7 7 11 11 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,045 108 1,153 657 69 726 1,702 177 1,879
ปวส.ไฟฟ้า 76 1 77 76 1 77
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 4 38 34 4 38
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 115 3 118 26 15 41 141 18 159
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 94 12 106 94 12 106
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 206 19 225 186 29 215 392 48 440
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 219 22 241 258 7 265 477 29 506
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 205 16 221 84 6 90 289 22 311
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 1 3 2 1 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 185 41 226 2 2 187 41 228
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 1 4 7 7 10 1 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 406 157 563 125 20 145 531 177 708
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 94 68 162 94 68 162
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 71 55 126 71 55 126
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 241 34 275 125 20 145 366 54 420
วิศวกรรมอุตสาหการ 609 88 697 293 50 343 902 138 1,040
ปวส.ช่างกลโรงงาน 69 69 69 69
ปวส.ช่างโลหะ 59 59 59 59
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 61 12 73 61 12 73
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 150 16 166 63 21 84 213 37 250
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 225 65 290 45 15 60 270 80 350
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 106 7 113 2 2 108 7 115
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 122 2 124 122 2 124
รวมทั้งหมด 2,684 445 3,129 1,395 144 1,539 4,079 589 4,668