ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,684 445 3,129 1,395 144 1,539 4,079 589 4,668
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 387 117 504 4 4 391 117 508
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 94 68 162 94 68 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 185 41 226 2 2 187 41 228
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 1 3 2 1 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 106 7 113 2 2 108 7 115
วิศวกรรมเครื่องกล 624 92 716 320 5 325 944 97 1,041
ปวส.ช่างยนต์ 70 70 70 70
อส.บ.เทคโนโลยีเหมืองแร่ 2 1 3 2 1 3
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 23 1 24 23 1 24
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 94 48 142 94 48 142
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 289 6 295 233 5 238 522 11 533
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 80 80 76 76 156 156
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 59 36 95 59 36 95
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 7 7 11 11 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 858 66 924 655 69 724 1,513 135 1,648
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 34 4 38 34 4 38
ปวส.ไฟฟ้า 76 1 77 76 1 77
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 115 3 118 26 15 41 141 18 159
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 219 22 241 258 7 265 477 29 506
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 206 19 225 186 29 215 392 48 440
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 94 12 106 94 12 106
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 205 16 221 84 6 90 289 22 311
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 1 4 7 7 10 1 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 312 89 401 125 20 145 437 109 546
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 71 55 126 71 55 126
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 241 34 275 125 20 145 366 54 420
วิศวกรรมอุตสาหการ 503 81 584 291 50 341 794 131 925
ปวส.ช่างโลหะ 59 59 59 59
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 61 12 73 61 12 73
ปวส.ช่างกลโรงงาน 69 69 69 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 225 65 290 45 15 60 270 80 350
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 122 2 124 122 2 124
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 150 16 166 63 21 84 213 37 250
รวมทั้งหมด 2,684 445 3,129 1,395 144 1,539 4,079 589 4,668