ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 343 1,176 1,519 9 48 57 352 1,224 1,576
บริหารธุรกิจ 264 652 916 8 15 23 272 667 939
ปวส.การตลาด 8 36 44 8 36 44
ปวส.การจัดการ 23 94 117 23 94 117
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 38 63 25 38 63
บธ.บ.การตลาด 33 121 154 33 121 154
บธ.บ.การจัดการ 56 262 318 5 13 18 61 275 336
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 119 101 220 3 2 5 122 103 225
บัญชี 42 375 417 1 33 34 43 408 451
ปวส.การบัญชี 2 61 63 2 61 63
บช.บ.การบัญชี 40 314 354 1 33 34 41 347 388
ศิลปศาสตร์ 37 149 186 37 149 186
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 25 98 123 25 98 123
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 12 51 63 12 51 63
รวมทั้งหมด 343 1,176 1,519 9 48 57 352 1,224 1,576