ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,762 272 2,034 56 8 64 1,818 280 2,098
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 226 21 247 9 1 10 235 22 257
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 100 7 107 100 7 107
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 9 11 20 9 1 10 18 12 30
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 117 3 120 117 3 120
วิศวกรรมเครื่องกล 364 4 368 364 4 368
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 75 75 75 75
ปวส.ช่างยนต์ 71 71 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 218 4 222 218 4 222
วิศวกรรมไฟฟ้า 599 110 709 599 110 709
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 39 18 57 39 18 57
ปวส.ไฟฟ้า 62 7 69 62 7 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 7 41 34 7 41
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 214 32 246 214 32 246
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 126 22 148 126 22 148
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 124 24 148 124 24 148
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 264 81 345 26 7 33 290 88 378
ปวส.ช่างก่อสร้าง 53 15 68 23 7 30 76 22 98
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 211 66 277 3 3 214 66 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 309 56 365 21 21 330 56 386
ปวส.ช่างโลหะ 62 2 64 62 2 64
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 4 69 65 4 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 182 50 232 21 21 203 50 253
รวมทั้งหมด 1,762 272 2,034 56 8 64 1,818 280 2,098