ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 190 563 753 190 563 753
บริหารธุรกิจ 145 307 452 145 307 452
บธ.บ.การจัดการ 41 196 237 41 196 237
บธ.บ.การตลาด 18 47 65 18 47 65
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 86 64 150 86 64 150
บัญชี 28 205 233 28 205 233
บช.บ.การบัญชี 28 205 233 28 205 233
ศิลปศาสตร์ 17 51 68 17 51 68
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 17 51 68 17 51 68
รวมทั้งหมด 190 563 753 190 563 753