ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 290 194 484 290 194 484
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 259 136 395 259 136 395
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 201 24 225 201 24 225
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 16 69 85 16 69 85
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 42 43 85 42 43 85
สหวิทยาการ 31 58 89 31 58 89
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 7 6 13 7 6 13
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 24 52 76 24 52 76
รวมทั้งหมด 290 194 484 290 194 484