ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 68 84 152 14 8 22 82 92 174
วิทยาศาสตร์ 56 31 87 14 8 22 70 39 109
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 53 29 82 11 8 19 64 37 101
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 2 5 3 3 6 2 8
อุตสาหกรรมเกษตร 12 53 65 12 53 65
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 12 53 65 12 53 65
รวมทั้งหมด 68 84 152 14 8 22 82 92 174