ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,464 418 2,882 1,184 129 1,313 3,648 547 4,195
วิศวกรรมเครื่องกล 560 84 644 274 2 276 834 86 920
ปวส.ช่างยนต์ 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 82 45 127 82 45 127
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 47 33 80 47 33 80
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 17 1 18 17 1 18
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 266 5 271 195 2 197 461 7 468
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 77 77 69 69 146 146
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 10 10 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 975 104 1,079 555 62 617 1,530 166 1,696
ปวส.ไฟฟ้า 75 1 76 75 1 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 29 4 33 29 4 33
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 103 2 105 24 16 40 127 18 145
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 81 11 92 81 11 92
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 192 19 211 167 24 191 359 43 402
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 204 23 227 210 5 215 414 28 442
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 198 16 214 66 6 72 264 22 286
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 1 3 2 1 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 169 37 206 169 37 206
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 1 4 7 7 10 1 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 379 150 529 112 17 129 491 167 658
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 92 65 157 92 65 157
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 69 55 124 69 55 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 218 30 248 112 17 129 330 47 377
วิศวกรรมอุตสาหการ 550 80 630 243 48 291 793 128 921
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 65 65
ปวส.ช่างโลหะ 53 53 53 53
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 59 12 71 59 12 71
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 137 16 153 60 21 81 197 37 234
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 194 58 252 40 14 54 234 72 306
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 101 6 107 2 2 103 6 109
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 82 1 83 82 1 83
รวมทั้งหมด 2,464 418 2,882 1,184 129 1,313 3,648 547 4,195