ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,464 418 2,882 1,184 129 1,313 3,648 547 4,195
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 364 109 473 2 2 366 109 475
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 92 65 157 92 65 157
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 169 37 206 169 37 206
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 1 3 2 1 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 101 6 107 2 2 103 6 109
วิศวกรรมเครื่องกล 560 84 644 274 2 276 834 86 920
ปวส.ช่างยนต์ 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 17 1 18 17 1 18
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 82 45 127 82 45 127
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 266 5 271 195 2 197 461 7 468
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 77 77 69 69 146 146
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 47 33 80 47 33 80
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 10 10 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 804 66 870 555 62 617 1,359 128 1,487
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 29 4 33 29 4 33
ปวส.ไฟฟ้า 75 1 76 75 1 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 103 2 105 24 16 40 127 18 145
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 204 23 227 210 5 215 414 28 442
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 192 19 211 167 24 191 359 43 402
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 81 11 92 81 11 92
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 198 16 214 66 6 72 264 22 286
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 1 4 7 7 10 1 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 287 85 372 112 17 129 399 102 501
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 69 55 124 69 55 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 218 30 248 112 17 129 330 47 377
วิศวกรรมอุตสาหการ 449 74 523 241 48 289 690 122 812
ปวส.ช่างโลหะ 53 53 53 53
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 59 12 71 59 12 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 194 58 252 40 14 54 234 72 306
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 82 1 83 82 1 83
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 137 16 153 60 21 81 197 37 234
รวมทั้งหมด 2,464 418 2,882 1,184 129 1,313 3,648 547 4,195