ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 211 560 771 211 560 771
บริหารธุรกิจ 158 245 403 158 245 403
บธ.บ.การจัดการ 46 115 161 46 115 161
บธ.บ.การตลาด 38 96 134 38 96 134
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 74 34 108 74 34 108
บัญชี 26 244 270 26 244 270
บช.บ.การบัญชี 26 244 270 26 244 270
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 23 50 73 23 50 73
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 23 50 73 23 50 73
ศิลปศาสตร์ 4 21 25 4 21 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 21 25 4 21 25
รวมทั้งหมด 211 560 771 211 560 771