ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 798 102 900 108 3 111 906 105 1,011
เรียนรวม 103 18 121 103 18 121
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 103 18 121 103 18 121
วิศวกรรมไฟฟ้า 332 28 360 64 64 396 28 424
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 1 1 2 1 1 2
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 38 8 46 38 8 46
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 199 9 208 64 64 263 9 272
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 1 13 12 1 13
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 31 1 32 31 1 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 51 8 59 51 8 59
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 192 26 218 34 3 37 226 29 255
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 192 26 218 34 3 37 226 29 255
วิศวกรรมอุตสาหการ 171 30 201 10 10 181 30 211
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 30 18 48 30 18 48
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 141 12 153 10 10 151 12 163
รวมทั้งหมด 798 102 900 108 3 111 906 105 1,011