ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 271 149 420 271 149 420
พืชศาสตร์ 94 45 139 94 45 139
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 9 9 9 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 83 45 128 83 45 128
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 56 28 84 56 28 84
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 13 5 18 13 5 18
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 43 23 66 43 23 66
วิทยาศาสตร์ 48 19 67 48 19 67
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 4 14 10 4 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 38 12 50 38 12 50
สัตวศาสตร์และประมง 61 25 86 61 25 86
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 2 5 3 2 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 47 16 63 47 16 63
วท.บ.ประมง 11 6 17 11 6 17
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 1 1
อุตสาหกรรมเกษตร 12 32 44 12 32 44
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 28 39 11 28 39
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 4 5 1 4 5
รวมทั้งหมด 271 149 420 271 149 420