ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 914 798 1,712 72 55 127 986 853 1,839
การออกแบบ 239 314 553 72 55 127 311 369 680
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 67 66 133 72 55 127 139 121 260
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 58 142 200 58 142 200
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 111 103 214 111 103 214
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 3 3 6 3 3 6
เทคโนโลยีศิลป์ 149 135 284 149 135 284
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 98 98 196 98 98 196
ทล.บ.เซรามิก 51 37 88 51 37 88
ศิลปกรรม 245 131 376 245 131 376
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 245 131 376 245 131 376
สถาปัตยกรรม 281 218 499 281 218 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 17 2 19 17 2 19
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 81 101 182 81 101 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 183 115 298 183 115 298
รวมทั้งหมด 914 798 1,712 72 55 127 986 853 1,839